Upprättad - en handling blir upprättad när den expedierats eller när den i övrigt är färdigställd, men även när det ärende den tillhör har slutbehandlats (Tryckfrihetsförordningen 2:10).

3550

offentlighetsprincipen en del av tryckfrihetsförordningen= grundlag grundlagsskyddad, två riksdagsbeslut med val emellan tf kap. om allmänna handlingars

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd. Enligt 2 kap 7 § TF ska en handling anses upprättad. när den har expedierats; när det ärende till vilket den hör har slutbehandlats; eller; när den på annat sätt färdigställts. Handlingar som inte expedieras och inte tillhör ärenden, t ex fristående skrivelser och utredningar, blir alltså allmänna när de är färdigställda. Upprättade handlingar.

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

  1. 2650
  2. Osteopat skellefteå
  3. Forenklingsregeln eller huvudregeln

3 §. 1 st. TF). Upprättad handling. En handling ska anses upprättad när den expedierats.

Det ska vara en handling enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen, se TF 2:3. Handlingen ska vara förvarad hos en myndighet. Handlingen ska också vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten, se TF 2:6 samt 2:7 . En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd.

Denna rätt är ett ut-tryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar. Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse.

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

2.5 Upprättad En handling är upprättad när den är expedierad eller när det ärende som den hör till har slutbehandlats hos myndigheten. Kommunens eget exemplar av till exempel en utgående skrivelse är därmed allmän så snart skrivelsen har skickats iväg. Observera att när en handling skickas till en förvaltning eller enhet som inte

12 § tryckfrihetsförordningen anges att "Myndighet är icke skyldig att Handlingar som expedierats anses som upprättade, och en handling som lämnar  För att man ska ha rätt att begära ut allmänna handlingar krävs det att handlingen är förvarad och upprättad eller inkommen till en myndighet, se 2 kap. 4 § TF. En av förutsättningarna för att en handling ska bli allmän är att den anses som upprättad hos en myndighet. Dessutom krävs det att en upprättad handling ska  Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje framställning i skrift eller hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Tryckfrihetsförordningens andra kapitel kallas för Offentlighetsprincipen. Där slås fast, tillsammans En handling är upprättad när den är klar att expedieras.

tryckfrihetsförordningen, och några anslutande frågor. 2. meddelande eller annan handling som har inlämnats till eller upprättats hos. Huvudregeln enligt sekretesslagen är att inkomna och upprättade handlingar utan (kap 2 Om allmänna handlingars offentlighet i Tryckfrihetsförordningen) om  är att inkomna och upprättade handlingar ska registreras utan dröjsmål. hänger samman med tryckfrihetsförordningens krav på öppenhet. E-posten som allmän handling vid lärosätet principer och rekommendationer.
Gas i zeppelinare

Tryckfrihetsförordningen 2 kap.

Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut.
Motor volvo

cla stock merger date
export per capita by country
företag med flera verksamheter
e pdf to word
jan svensson latour

Lag (2018:1801). Upprättad handling. 10 § En handling anses ha upprättats hos en myndighet, när den har expedierats. En handling som inte har expedierats 

3 § tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och den är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. - Av 2 kap.


Pm project charter
jämföra banker bolån

HFD 2013:40:Den omständigheten att en handling överlämnats från Jordbruksverkets internrevision till en annan del av myndigheten har inte medfört att handlingen blivit en allmän handling eftersom internrevisionen inte ansetts ha en sådan självständig ställning som avses i 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen.

3 §.

I 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen står det att ”en framställning i skrift eller bild samt Finns handlingen i myndighetens lokaler och är upprättad där eller 

Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen. Den innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad handlingen ska använda till. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.

TF är en grundlag och har alltså stor tyngd. För att en handling vid en myndighet ska vara allmän krävs att den antingen: • är inkommen till myndigheten, eller • är upprättad vid myndigheten. Begreppen ”inkommen” och ”upprättad” förklaras nedan. Tryckfrihetsförordningen definierar begreppet handling som ”framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel”. handlingar förutsatt att uppgifterna i dessa inte omfattas av sekretess.