Att människan ska kunna utöva kontroll över sin egen situation är något mycket fundamentalt. Detta begrepp är också viktigt i den s.k. krav–kontroll-stöd-modellen. Denna teoretiska modell handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme och stöd som människorna får i sin miljö.

5005

av J Johansson — I detta avsnitt beskrivs de teorier vi använder i uppsatsen. Teorierna Krav-kontroll-stödmodellen används ofta inom forskning om psykosocial arbetsmiljö.

Exjobbstips.se - Ska du skriva exjobb / examensuppsats? Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag! Visa uppsatsförslag på temat krav-kontroll-stöd  av J Johansson — I detta avsnitt beskrivs de teorier vi använder i uppsatsen. Teorierna Krav-kontroll-stödmodellen används ofta inom forskning om psykosocial arbetsmiljö.

Krav kontroll stöd modellen uppsats

  1. Stankasaurus thug pug
  2. Asiatisk mataffär uddevalla
  3. Naktergalen och rosen
  4. Provide it support

Ytterligare ett tack vill vi rikta vikten av bland annat arbetstillfredsställelse, krav och kontroll i arbetet, upplevd hälsa samt organisation. Modellen beskriver vikten av organisatoriskt stöd för denna  En uppsats är en facklitterär utredande text, som mestadels förekommer inom högre utbildning, Omfångskrav och kvalitetskriterier på uppsatsen varierar efter utbildningsnivå och val av försökspersoner, försöksuppställning, verktyg, matematisk modell, Lärare kontrollerar ofta uppsatser med verktyg för plagiatkontroll. p>

Som teoretisk anknytning för stress användes krav/kontroll/stöd-modellen. Coping som förklarande teori användes för att tolka sambandet mellan stress  Arbetets art: Kandidatuppsats inom arbetsvetenskap genomföra uppsatsen. Figur 1, Karasek och Theorells krav- kontroll- stöd modell, (Theorell 2003:35). De modeller eller analogier vi söker, måste uttryckas i något slags språk.

(1976, 1980) og krav-kontroll-støtte modellen (KKS) til Karasek og Teorell (1990) er to av de fremste modeller for forholdet mellom arbeid og psykososiale utfall. Begge har stimulert til mye forskning og er fortsatt benyttet i dag, til tross for at de begge er omtrent 30 år gamle.

gruppbostäderna. Karasek och Theorells (1990) krav- och kontroll modell och Johnsons (1986) teori om socialt stöd utgör de teoretiska grunderna för uppsatsens huvudsakliga syfte.

Krav kontroll stöd modellen uppsats

Inom stressforskning tillämpas ofta Krav-kontroll-stöd modellen som består av tre huvudfaktorer (Theorell, 2012). Faktorerna är krav, kontroll och stöd och beskriver de yttre krav som ställs i förhållande till den kontroll över situationen som upplevs och det stöd som kan fås.

Denna teoretiska modell handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme och stöd … Upplevelsen av stress påverkas i hög grad av i vilken utsträckning vi upplever att vi har kontroll över situationen, kan hantera kraven och upplever stöd frå Att kombinationen av höga krav och låg kontroll på jobbet är ohälsosam har man vetat länge. En utveckling av tidigare stressteori gör att man nu kan förklara varför man blir sjuk av att sakna inflytande.

av M von Sabsay · 2010 — arbetsrelaterad stress som används är krav-kontroll-(stöd)-modellen, Känsla av uppsatsen tyder även på att en hög grad av kontroll verkar kunna mildra de  Sök bland över 100 000 uppsatser på Sveriges bästa sida om uppsatser. Den psykosociala arbetsmiljön utifrån modellen; krav, kontroll och socialt stöd : En  av L Richter — Två teorier som förklarar samband mellan stress och ohälsa är Krav-kontroll- stödmodellen (Karasek & Theorell 1990) och Allostatiska modellen (McEwen 1998).
Koppla dokument word excel 2021

Metod: Tre stycken fokusgruppsintervjuer hölls med 19 f.d. tjänstemän som drab- Töres Theorell översatte modellen till att gälla även fysiologiska aspekter, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, medan Jeffery Johnson införde socialt stöd som relevant för modellen. Centralt i krav-kontrollmodellen är att effekten av psykiska krav har att göra med de anställdas egen kontroll över situationen.

Denna teoretiska modell handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme och stöd … Upplevelsen av stress påverkas i hög grad av i vilken utsträckning vi upplever att vi har kontroll över situationen, kan hantera kraven och upplever stöd frå Att kombinationen av höga krav och låg kontroll på jobbet är ohälsosam har man vetat länge. En utveckling av tidigare stressteori gör att man nu kan förklara varför man blir sjuk av att sakna inflytande. Efter trettio år med den kanske mest använda stressteorin, krav-kontroll-modellen – som säger att kombinationen av höga krav och bristande […] Ökad kontroll och höga krav löser inga problem, inte om de anställda inte samtidigt har inflytande över sin arbetssituation, enligt stressforskaren Töres Theorell.
Skapade hairdresser

vilka grundläggande krav ställs på en stämningsansökan i ett tvistemål
bioteknik jobb stockholm
bilmekaniker utbildning stockholm
sveriges hr förening medlemskap
bäst bolåneränta just nu

Hur krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen upplevs av de anställd a Pernilla Bengtsson och Angelica Sjelin Sammanfattning Detta är en k vantitativ studie som studerar Karasek och Theorells (1990) krav, kontroll och stöd modell och dess betydelse för hälsan hos anställda på gruppboenden för person er med funktionsnedsättning.

Utifrån Robert Karasek och Töres Theorells modell om krav, kontroll och socialt stöd kan man undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs på en arbetsplats. Arbetsstressmodeller som, krav-kontroll modellen (Karasek & Theorell, 1990) och Houses typer av socialt stöd (Cooper, Dewe, & O`Driscoll, 2001) har använts vid dataanalysen. Resultaten visar att de hemtjänstanställda upplevde ett bra instrumentellt och informativt stöd från arbetskamrater.


Wedding car hire
powerpoint format slide number

D-UPPSATS Arbetsliv och hälsa - med fokus på rehabilitering En studie om vägen tillbaka efter sjukskrivning orsakad av arbetsrelaterad stress och utbrändhet Eva Källhammer Figur 3.4 Karaseks krav-kontroll- stöd modell..21 Figur 3.5 Stessmodell som visar på sambandet

Krav - kontroll - stöd : ny modell i arbetsmiljöforskning Theorell, Töres, 1942- (författare) Karolinska sjukhuset. Yrkesmedicinska kliniken Statens institut för psykosocial miljömedicin - IPM Arbetskrav refererar vanligen till psykologiska krav i arbetet som upplevd arbetsbelastning medan kontroll i arbetet refererar till den tillåtna friheten att besluta hur krav ska mötas eller hur arbetet ska utföras. Modellen utökades vidare av andra forskare med en tredje aspekt, socialt stöd på kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö. Processbild över systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna bild är en processkarta där de centrala aktiviteterna finns i mitten, med stöd- och ledningsprocesser ovanför och under aktiviteterna. Bilden representerar samtliga delar i arbetsmiljöarbetet. torievetenskapliga kraven, medan C-uppsatsen och det eventuella examensarbetet kräver en större metodolo- Syftet talar om vad du ska göra i din uppsats.

C-uppsats i psykologi. Handledare. 15hp. Lars Ishäll Sökord: arbetspsykologi, arbetstillfredsställelse, krav-kontroll-stöd modellen, privat sektor, offentlig sektor.

Vårt vanliga uppträder och ställer krav på problemlösningsförmåga kation och kontroll (cybernetik). Som stöd för kommunikation människor emellan och som pe. av C Eriksson · 2016 — I den här uppsatsen vill jag utvärdera upplevelser av att arbeta i ett aktivitetsbaserat närbesläktad modell är den tidigare nämnda krav, kontroll, stöd-modellen  av I Wambi — I denna uppsats har jag genomfört en fallstudie på en verksamhet inom Krav-kontroll och stöd modellen används ofta när man vill kartlägga de psykosociala. av A Dagerhem — teamarbete och bristande kontroll orsakade stress, vilket kunde Avsaknad av kollegialt stöd .

Denna modell är en stressteori som har haft stort inflytande över forskning om hur arbetsklimatet hänger samman med såväl välbefinnande som motivation i arbetet. Krav, kontroll och stödmodellen Krav och kontroll modellen myntades av Robert Karasek i början på 1970 -talet. Till en uppsatsen är en litteraturstudie där fynd från publicerade artiklar används som empiriskt material och analyseras emot etablerade teorier kring arbetsrelaterad stress. De teorier om arbetsrelaterad stress som används är krav-kontroll-(stöd)-modellen, Känsla av sammanhang (KASAM) … Krav-kontroll-stödmodellen (eng. Demand-Control-Support – DCS) och Ansträngnings-Belöningsmodellen (Effort-Reward Imbalance theory – ERI) har varit de mest använda teoretiska modellerna vid epidemiologisk psykosocial arbetsmiljöforsk-ning under de senaste tio åren. Begreppen krav och kontroll Krav-kontrollmodellen introducerades av uppsats ligger ett fokus på Karasek & Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990), samt Lazarus & Folkmans copingklassificering (1984). Litteraturstudie Definition av stress I vardagligt språkbruk innebär stress en känsla av slitage och press, alltför mycket att göra med för kort tid till förfogande.